Мрежа

Финансовата грамотност е сред ключовите житейски умения в съвременния свят, защото в голяма степен обуславя качеството на живот на индивида.   В наши дни хората са изправени пред сериозни предизвикателства по отношение на финансовото си благосъстояние. Подходящата интервенция  в посока повишаване на финансовите знания и умения  на хората е  крайно необходима, за да могат те по-адекватно да се справят в условията на ограничени финансови ресурси и икономическа несигурност и по-ефективно да защитават правата си. 

 

Мрежа „БГ карта на финансова грамотност“

Представители на институции и организации от различни сектори на обществения живот -държавни институции, НПО, бизнес, академични среди, медии – поддържат идеята, че е необходимо да бъде стимулиран по-качествен и активен диалог сред заинтересованите страни. По този начин ще се подобри ефективността при разработване и използване на ресурсите в областта на финансовата грамотност, ще се даде възможност да се формират общи политики. Мрежата е  с отворен характер.  

 

Министерство на финансите (МФ)

Комисия за финансов надзор (КФН)

Национална агенция за приходите (НАП)

Национален осигурителен институт (НОИ)

Фонд за гарантиране на влоговете в банки (ФГВБ)

Комисия за защита на потребителите  (КЗП)

Българска фондова борса - София

 

Асоциация на банките в България (АББ)

Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)

Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ)

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБ)

Асоциация на българските застрахователи (АБЗ)

Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК)

 

Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК)

 

Фондация „Проф. Велислав Гаврийски“

Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

Фондация „Лале“

Асоциация „Активни потребители“

 

Международна студентска организация AIЕSEC

 

Институт за икономически изследвания при БАН

Стопански Факултет,  СУ „Климент Охридски“

Висш университет по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Варненски икономически университет Обединена българска банка (ОББ)

 

ОББ Асет Мениджмънт

NN България

Провидент Файненшъл България

Банка ДСК

Прокредит Банк

Райфайзенбанк България

Пощенска Банка

 

MoitePari.bg

„Капитал“

SmartMoney.bg

 

LeadersPlay