Проект „БГ карта на финансовата грамотност“

Реализиран от: Фондация „Инициатива за финансова грамотност“

Финансиран от: Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Период на реализация: юни 2015- април  2016

 

Какво цели проектът?

Проектът има за цел да „катографира полето“ на финансовата грамотност в България – основните „играчи“ и различните инициативи в областта. Проектните дейности могат да се обощят в три направления: създаване на мрежа (работна група) от заинтересовани организации от различни сектори на публичния живот; разработване на анализ „Бяла книга на финансовата грамотност в България“ и разработване на ресурсна интернет платформа: www.finansovogramoten.bg


Създаването междусекторна работна група допринесе за по-качествен и активен диалог, по-висока видимост на усилията на заинтересованите страни. Същевременно, чрез систематизирането на съществуващите инициативи в база данни, публично достъпна чрез интернет платформа, се цели да се повиши степента на ползваемост на ресурсите и оттам мащаба на въздействието им. Специално разработеното приложение за оценка личната финансова грамотност – тестът „Аз и парите“ - е полезно не само като диагностичен, но и като образователен инструмент.

 

Резултати

 

1. Партньорска мрежа

Представители на над 40 институции и организации от различни сектори на обществения живот -държавни институции, НПО, бизнес, академични среди, медии – поддържат идеята, че е необходимо да бъде стимулиран по-качествен и активен диалог сред заинтересованите страни. По този начин се подобрява ефективността при разработване и използване на ресурсите в областта на финансовата грамотност и се създават по-благоприятни възможности за  формиране на общи политики. Мрежата е  с отворен характер.  

 

 2. Анализ „Бяла книга на финансовата грамотност в България“.

Анализът съдържа информация за добрите практики по света и в Европейския съюз, но акцентът е поставен върху постиженията в България – описани и систематизирани са съществуващите в страната инициативи в областта на финансовата грамотност. На тази база са изведени съответните препоръки за бъдещи интервенции. Подобно „картографиране“ не е правено към момента и може да бъде от изключителна полза както за институции, развиващи и планиращи да развиват дейности в областта, така и при формиране на политики. На практика, анализът може да послужи за основа за разработване на национална стратегия в сферата на финансовата грамотност.

 

3.Ресурсна интернет платформа www.finansovogramoten.bg

Интернет платформата осигурява лесен достъп до съществуващите ресурси в областта на финансовата грамотност чрез систематизацията им в база данни. Предоставено е кратко описание на всеки ресурс и адрес за връзка към него.

За улеснение на потребителите информацията за ресурсите е систематизирана и дава възможност за търсене по определени критерии: вид на ресурса; от кого се реализира/предлага, към каква целева група е насочен, има ли ограничения за достъп до ресурса. Целта е всеки потребител може да открие подходящите за него ресурси, които да му помогнат да повиши финансовите си познания.

Ресурсната интернет платформа е ефективен канал за анонсиране на нови инициативи, както и за идентифициране на потенциални заинтересовани лица и институции.

 

 

4.Тест „Аз и парите“ : приложение за оценка на личната финансова громатност и обучение

Част от платформата www.finansovogramoten.bg е специално разработено приложение: тест за оценка на личната финансова грамотност „Аз и парите“.

Тестът се състои от 20 въпроса от различни сфери на личните финанси: бюджет, кредити, спестявания и инвестиции, управление на риска. Разработен е така, че да диагностицира не само обективните знания, за които получавате оценка от слаб 2 до отличен 6, но и степента, в която се прилагат на практика, т.е. има оценка за „Знания“ и за „Поведение“.

В теста са включени въпроси, които дават възможност да се направи сравнение между вашите резултати и резултатите от национално представително изследване на финансовата грамотност в България (Световна банка, 2010).

Наред с диагностиката на вашите финансови знания и умения, тестът предлага възможност за повишаване на нивото на финансовата ви грамотност чрез образователни статии, инкорпорирани към всеки въпрос.

 

 

За фондация „Инициатива за финансова грамотност“                            

Фондацията е създадена през 2012 г. и е неправителствена организация в България с ексклузивен фокус на дейността – подобряване финансовата и икономическа грамотност на гражданите. Фондацията има реализирани редица проекти, насочени към повишаване на финансовите знания и умения на различни обществени групи. Целите си постига чрез  различни подходи и инструментариум като разработване и прилагане на програми за финансово обучение, чрез реализация на  инициативи, насочени към повишаване на „видимостта“ на темата за финансова грамотност в публичното пространство, чрез изследвания и анализи

Повече информация може да се намери на интернет страницата на фондацията: www.financialiteracy.eu